Regulamin sklepu

PŁATNOŚCI

Przelewy za szkolenia i produkty należy dokonywać poprzez formularz na stronie malgorzatajochaniak.pl na rachunek bankowy: 40 1140 2017 0000 4302 1306 8497 Płatności kartami kredytowymi i e-przelewami rozliczane są za pośrednictwem systemu PayU z siedzibą w Poznaniu ul.Grunwaldzka 182, NIP: 779-23-08-495
www.payU.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG:

 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego https://malgorzatajochaniak.pl jest firma Małgorzata Jochaniak z siedzibą w Krotoszynie, ul. Chwaliszewska 8, 63-700 Krotoszyn, NIP: 6211676536, zwanym dalej Firmą.
 2. Wypełniając i przesyłając za pośrednictwem Strony internetowej Formularz internetowy, Klient akceptuje warunki wskazane w Formularzu internetowym oraz w Regulaminie jako warunki Umowy wiążącej Klienta i Firmę.
 3. Wpłaty dokonywane na konto firmy Małgorzata Jochaniak będą przekazywane za pośrednictwem firmy PayU lub tradycyjnym przelewem bankowym.
 4. Przed zawarciem Umowy Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i Formularza internetowego oraz upewnił się, że ich postanowienia są dla niego zrozumiałe, kompletne i nie zawierają błędów.
 5. Uczestnicy szkoleń u Małgorzaty Jochaniak oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.
 6. Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez Małgorzata Jochaniak oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku i głosu, a poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń lub coachingów, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Małgorzata Jochaniak ma prawo wykorzystać powyższe w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych.
 7. Zgodnie z zamówieniem wskazanym w Formularzu internetowym, Klient na podstawie przesłanych na jego adres poczty elektronicznej potwierdzeń udziału, jest uprawniony do:
 8. a) udziału w Szkoleniu w ramach godzin szkoleniowych po uprzednim formalnym zarejestrowaniu;
  b) otrzymania Materiałów,
  c) odbioru usług informacyjnych związanych z działalnością szkoleniową z zakresu rozwoju osobistego, w tym otrzymywania informacji dotyczących Szkolenia.
 9. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian terminu Szkolenia, miejsca Szkolenia oraz osoby prowadzącej, jak również prawo do odwołania Szkolenia:
 10. a) z ważnej przyczyny, za którą uznaje się, z uwagi na charakter i cel Szkolenia, wyłącznie obiektywną niemożność zaprezentowania i dostarczenia Szkolenia przez Współpracownika Firmy;
  b) z innej przyczyny leżącej po Stronie Firmy lub Współpracownika Firmy.
  c) w przypadku choroby trenera.
  d) siły wyższej, która uniemożliwia bezpieczne przeprowadzenie zajęć.
 11. W sytuacji, o której mowa w pkt. 8 Firma powiadamia Klienta o powyższych zmianach poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Formularzu internetowym oraz:
 12. a) Małgorzata Jochaniak nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta z tytułu dokonanych zmian oraz odwołania Szkolenia zobowiązana jest jedynie do zwrotu opłaty;
  b) Klient zachowuje prawo do przełożenia Szkolenia na uzgodniony przez Strony termin;
  c) W przypadku odwołania Szkolenia lub zmiany terminu Szkolenia przez Firmę, Klient w terminie kolejnych 14 (czternastu) Dni Roboczych od powiadomienia o powyższym uprawniony jest do odstąpienia od Umowy.
 13. Klient może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn najpóźniej na 14 dni (czternaście) kalendarzowych od dnia wypełnienia Formularza internetowego lub papierowego lub wpłaty na konto firmy i tym samym zawarcia Umowy przed rozpoczęciem Szkolenia uchylając się tym samym od wszelkich zobowiązań z niej wynikających („Okres Karencji”), poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres poczty elektronicznej: kontakt@malgorzatajochaniak.pl (,,Odstąpienie od Umowy”). W takiej sytuacji Firma zwraca Klientowi płatności dokonane na podstawie Umowy w terminie kolejnych trzydziestu (30) Dni Roboczych.
 14. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt 10 nie przysługuje Konsumentowi kiedy termin do szkolenia wynosi mniej niż 14 dni lub w przypadku szkolenia rozpoczętego. Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu – może przekazać bilet osobie trzeciej. Zwrot wpłaconych pieniędzy nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.
 15. Klient ma prawo do przeniesienia biletu na inną osobę bezpłatnie, jeśli zgłosi chęć przeniesienia drogą mailową kontakt@malgorzatajochaniak.pl najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. Jeśli Klient nie poinformuje o swojej nieobecności lub przeniesieniu na osobę trzecią bez podania przyczyny jego bilet przepada. Jeśli uczestnik zgłosi chęć przełożenia terminu na inny, ma prawo do jednorazowego bezpłatnego przełożenia. Jeśli Klient przełoży udział po raz drugi uiści opłatę 300zł na konto Małgorzaty Jochaniak najpóźniej w terminie 7 dni po informacji chęci przełożenia. W innym przypadku bilet przepada.
 16. Przełożenie terminu jest możliwe najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po przekroczonym terminie bilet przepada.
 17. Małgorzata Jochaniak może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn najpóźniej na 7 (siedem) Dni Roboczych przed planowanym terminem Szkolenia powiadamiając o tym Klienta za pośrednictwem poczty email. W takim przypadku Firma zwróci Klientowi płatności dokonane na podstawie Umowy w terminie kolejnych 30 (trzydziestu) Dni Roboczych, a Klient zrzeka się wszelkich pozostałych roszczeń w stosunku do Firmy związanych z dokonanym odstąpieniem.
 18. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy oraz przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa, w przypadku rezygnacji Klienta z udziału w Szkoleniu po upływie Okresu Karencji, o którym mowa w pkt 10 oraz nieskorzystaniu przez niego z przeniesienia prawa uczestnictwa w Szkolenia na inną osobę, Klientowi nie przysługuje zwrot dokonanych Opłat.
 19. W przypadku zarezerwowanych i opłaconych Szkoleń, w których Klient nie może wziąć udziału, uprawniony jest on do przeniesienia prawa do udziału w nich na wskazaną przez niego osobę, pod warunkiem przesłania na adres poczty elektronicznej: kontakt@malgorzatajochaniak.pl zawiadomienia o powyższym, najpóźniej na 14 (czternaście) Dni Roboczych przed rozpoczęciem Szkolenia, oraz przekazania danych kontaktowych wskazanej osoby. Firma Małgorzata Jochaniak uprawniona jest do żądania od osoby wskazanej przez Klienta złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, a także za zgodą tej osoby uzyskania od niej innych zgód wskazanych w Formularzu internetowym.
 20. Jeżeli Szkolenie zostanie zakłócone lub uniemożliwione z powodu siły wyższej rozumianej w szczególności jako pożar, przerwy w dostawie energii, powódź i inne nieprzewidziane zdarzenia lub z powodu strajków, protestów, choroby trenera i innych podobnych zdarzeń pozostających poza bezpośrednim wpływem stron Umowy, Małgorzata Jochaniak może przełożyć Szkolenie na inny termin.
 21. Wszelkie powiadomienia i dalsza korespondencja pomiędzy stronami Umowy powinna być kierowana na adresy wskazane w niniejszym Regulaminie.
 22. Stwierdzenie przez właściwy sąd nieważności niektórych postanowień Umowy, pozostaje bez wpływu na jej pozostałe postanowienia, które w takim przypadku pozostają w mocy.

Niniejsza Umowa w całości określa stosunek łączący strony Umowy. Wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia zawarte przez strony Umowy dotyczące jej przedmiotu zostają niniejszym uchylone.

20.Prawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego. Strony Umowy poddają wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy pod jurysdykcję sądów polskich, przy czym w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem sądem miejscowo wyłącznie właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Firmy https://malgorzatajochaniak.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl